Priėmimo tvarka ir kainos

Atgal

AISV priima visus moksleivius, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės ar tikėjimo. Jei tam tikroje klasėje nėra vietų, pirmenybė teikiama tęsiantiems mokslus moksleiviams, užsienio šalių piličiams ir esamų moksleivių broliukas bei sesutėms. Vyresnėse klasėse mokykla pasilieka teisę nepriimti moksleivių, nemokančių anglų kalbos arba labai silpnai ją mokančių. 

Jei yra laisvų vietų, moksleiviai priimami ištisus metus. Jei tam tikroje klasėje nėra laisvų vietų, sudaromas laukiančių patekti į tą klasę mokinių sąrašas ir galutinis atsakymas dėl vietų pateikiamas gegužės-birželio mėnesį.

Paskyrimas į klases priklauso nuo vaiko amžiaus bei anksčiau lankytos klasės.

 • Į 2-3-mečių darželio grupę priimami vaikai, kuriems tais mokslo metais (iki lapkričio 1 d.) sukanka 2 arba 3 metai.
 • Į 4-mečių darželio grupę priimami vaikai, kuriems tais mokslo metais (iki lapkričio 1 d.) sukanka 4 metai.
 • Į parengiamąją klasę (Kindergarten) grupę priimami vaikai, kuriems tais mokslo metais (iki lapkričio 1 d.) sukanka 5 metai.
 • Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais mokslo metais (iki lapkričio 1 d.) sukanka 6 metai.
Norint užrašyti vaiką  į lopšelį, darželį ar mokyklą, reikia užpildyti šias formas:  
 • Priėmimo i mokyklą bei darželį forma 
 • Moksleivio/ darželinuko sveikatos forma
 • Molseivio elgesio ir gebėjimų įvertinimas  - darželio - 1 klasės vaikams ir 2 - 12 klasės vaikams

Be to, reikia pristatyti buvusios mokyklos išduotus paskutiniųjų 2 mokslo metų galutinių trimestrų mokymosi pasiekimų pažymėjimus bei klasės auklėtojo arba mokyklos direktoriaus užpildytą moksleivio elgesio ir gebėjimų įvertinimo formą.  Taip pat prašome pateikti vaiko paso kopiją ir 1 nuotrauką dokumentams.

Šiuos dokumentus ir užpildytas formas prašome pateikti per eletroninę AISV moksleivių priėmimo sistemą

Registracijos mokestis: registracijos mokestis yra Mokyklos valdybos nustatyta vienkartinė negrąžintina 350 eurų dydžio tikslinė įmoka (lėšos), skiriama padengti išlaidas, susijusias su stojančių mokinių testavimu ir priėmimo dokumentų tvarkymu. Jis mokamas pateikus naujo Moksleivio paraiškos formą ir nėra grąžinamas. Registracijos mokesčio sumokėjimas negarantuoja, kad vaikas bus priimtas į Mokyklą. 

 

Metinis mokestis už mokslą 2021-2022 mokslo metais:

Registracijos mokestis:  vienkartinė negrąžintina 350 eurų dydžio tikslinė įmoka (lėšos), skiriama padengti išlaidas, susijusias su stojančių mokinių testavimu ir priėmimo dokumentų tvarkymu.

Priėmimo mokestis:  vienkartinis 2150 eurų įnašas, mokamas vieną kartą už kiekvieną naują priimtą mokinį.  Šis mokestis skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pirmą kartą priimamu moksleiviu.

Už darželį lankančius vaikus registracijos ir priėmimo mokesčiai išskaidomi ir mokami per dvejus pirmuosius darželio lankymo metus po 1250 eurų.

Kapitalo mokestis: kapitalo mokestis yra metinis tikslinis 2000 eurų  įnašas, skiriamas ir naudojamas AISV vykdomai švietimo veiklai, kaip visuomenei naudingai veiklai, finansuoti (įskaitant, bet neapsiribojant, AISV materialinės bazės gerinimui ir atnaujinimui, naujų mokymo metodų diegimui ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui, švietimo veiklos tikslams naudojamo turto įsigijimui, remontui ir/ar renovacijai ir kitiems su AISV vykdoma švietimo veikla susijusiems tikslams). Mokamas kiekvienų mokslo metų pradžioje. Kapitalo mokestis negrąžinamas ir nėra perskaičiuojamas pagal lankytas dienas.

Depozitas -1000 eurų darželio grupėms ir 2500 eurų visiems kitiems moksleiviams: mokamas tam, kad būtų užtikrinta vieta kitiems mokslo metams, už visus moksleivius nuo darželio iki 12 klasės (tiek už naujai priimtus į Mokyklą, tiek už norinčius tęsti mokslus). Ši suma bus išskaičiuota iš ateinančių mokslo metų  paskutinio lankyto ketvirčio mokėjimo už mokslą. Negrąžinamas.

2021-2022 taikomi įkainiai už specialiąją mokymo(si) pagalbą:

 • Intensyvi anglų kalbos pagalba EAP (teikiama pagal WIDA testo rezultatus Tier 1 moksleiviams)  - 1500 Eurų vienkartinis  mokestis;
 • Vidutinio intensyvumo IEP/ILP pagalba + pagalba klasėje 1-3 kartus per savaitę – 3000 Eurų/ per metus pagal poreikį;
 • Intensyvi IEP/ILP pagalba + pagalba klasėje 3-5 kartus per savaitę -    5000 Eurų mokestis per metus pagal poreikį;
 • Intensyvi specializuota/ individualizuota pagalba  - priklausomai nuo poreikio - 16,000-21,000 Eurų per metus;
 • Pagalbinės technologijos  - priklausomai nuo pobūdžio/ pagal poreikį.

Mokėti už mokslą galima už visus metus į priekį, už pusmetį arba už ketvirtį. Jei mokama kas ketvirtį, apmokėjimas turi būti gautas iki ketvirčio pradžios (iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos).

Jei turite klausimų ar norite susitarti dėl apsilankymo mokykloje, kreipkitės į Ievą Dovydėnienę adresu admissions@aisv.lt, arba  tel. +370 5 212 10 31.

 

Galerija